[vc_row full_width=”stretch_row_content td-stretch-content”][vc_column]

[/vc_column][/vc_row][vc_row tdc_css=”eyJhbGwiOnsiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==”][vc_column width=”2/3″]
Telugu blog
ఈ రోజుల్లోఆన్‌లైన్‌లోబస్‌ బుకింగ్‌కుఎన్నోఅవకాశాలుఉండడంతో, మెరుగైనబస్సుఅందించేదెవరోతెలుసుకునేవిషయంలోఎవరైనాతరచూఅయోమయానికిగురికావచ్చు. ఏమైనప్పటికీ, మీరిప్పుడురైల్‌యాత్రివారిసులువుగాఉపయోగించగలిగేబస్‌ బుకింగ్‌ సర్వీసునుప్రయత్నించడంద్వారా, తక్కువఖర్చుతోఎక్కువదూరంప్రయాణించవచ్చు. బస్సుప్రయాణంమంటేమీకువిపరీతంగానచ్చేసేలారైల్‌యాత్రిఎలాచేయగలదోతెలుసుకోవడానికి ఈ క్రిందివివరాలనుచదవండి. సులువైనదిమరియుచివరినిమిషంలోనూఅందుబాటులోఉండేది అత్యంతవేగంగాఅమ్ముడయ్యేరైలుటికెట్లతోపోల్చితే, బస్సుటికెట్లుప్రయాణానికికొన్నిగంటలముందువరకూకూడాఅందుబాటులోఉంటాయి. రైల్‌యాత్రిడాటానిపుణులపరిశీలనలో,ప్రతీరోజూ 10 లక్షలమందిప్రయాణీకులురైళ్లలోసీట్లుసరిపడాలేకటికెట్లనుకన్‌ఫర్మ్చేసుకోలేకపోతున్నారు, అంటేవారిప్రయాణాలన్నీరద్దుచేసుకోవాల్సివస్తోందిలేదావారువేసుకున్నప్రణాళికంతాతారుమారవుతోంది. అందుకే, మెరుగైనబస్సుప్రయాణసౌకర్యాన్నిఅందించడంమారైల్‌యాత్రిలక్ష్యాల్లోఒక్కటిగామారింది, దీనివల్లమీకుకావాల్సినప్పుడుప్రయాణంచేయవచ్చు. తక్కువధరకేప్రయాణంచేయండి బస్టికెట్ధరవిమానంలేదాట్రైన్టికెట్ధరకన్నాచౌక, మీకుగనకసమయంఉండిడబ్బులుఆదాచేసుకోవాలనుకుంటేమాత్రం, బస్సులోప్రయాణించడమేమేలు.రైల్‌యాత్రివారిబస్సుబుకింగ్సౌకర్యాన్నిఉపయోగించడంద్వారా తక్కువధరకేటికెట్ పొందవచ్చుమరియుచివరిసీట్లరాయితీనిమరియుఇతరక్యాష్‌బ్యాక్ఆఫర్లనుఎప్ప టికప్పుడుపొందవచ్చు, అదీమీరుఅకస్మాత్తుగాచేసేప్రయాణాల్లోకూడా. మీకుకావల్సినట్లేఎంచుకోవచ్చు రైల్‌యాత్రిఅన్‌లైన్‌ బస్‌ బుకింగ్‌లోవినియోగదారులుతమసీట్లను, బస్సుఎక్కేప్రాంతాలను, సమయాలనుమరియుబడ్జెట్‌ను, వారికితగినవిధంగాఎంచుకోవచ్చు. ఇలాంటిఅవకాశాలుమరేఇతరప్రయాణసౌకర్యంలోనూఉండవు, వాటిలోఏదీమీనియంత్రణలోఉండదు – వారుఅందించేవాటితోనేమీరుసంతృప్తిచెందాల్సిఉంటుంది. సీటుపైవ్యక్తిగతఅభిప్రాయం ఇదిప్రయాణీకులకోసమేఉద్దేశించినప్రత్యేకసౌకర్యం. ప్రతీప్రయాణీకుడికినాణ్యమైనమరియుసౌకర్యవంతమైనప్రయాణాన్నిఅందించడానికిరైల్‌యాత్రికృతనిశ్చయంతోఉంది. కాబట్టి, మీప్రయాణంలోమీసీటుఎంతసౌకర్యంగాఉంటుందన్నదానిపై, ప్రయాణీకులఅభిప్రాయాలనుతెలుసుకోవచ్చు.
Telugu food blog
రైల్యాత్రి, తనభాగస్వామ్యరెస్టారెంట్లతోకలిసి, రైళ్లలోపరిశుభ్రమైనఆహారాన్నిఅందిస్తామనిహామీఇస్తోంది. వారితోకలిసితమపరిశుభ్రజాబితానురూపొందించింది, ఇదివంటగదుల్లోపరిశుభ్రతనుపాటించడానికితప్పనిసరిగాఅనుసరించబడుతుంది. నిల్వ మీరుకొనేనాణ్యమైనవస్తువులుచౌకగాఏమీరావు. కాబట్టి వాటినిసరిగ్గానిర్వహించుకోవడంవల్లఅనవసరకొనుగోళ్లుతగ్గడమేకాక,కొన్నవాటినిపూర్తిస్థాయిలోఉపయోగించుకోవడానికివీలవుతుంది. ముందువచ్చేదే, ముందువెళ్లాలి:ఆహారపదార్థాలనాణ్యతనుకాపాడడంలోఉత్పత్తులజీవితకాలంమరియువాటినిఎప్పటిలోగాఉపయోగించాలన్నతేదీలుచాలాముఖ్యం. నిల్వచేసేటప్పుడుకొత్తగాతెచ్చినవాటినిమీఫ్రిజ్‌లోలోపలికిపెట్టండి. అన్నింటికీలేబుల్స్పెట్టుకోండి:ఆహారపదార్థాలప్యాకెట్లపైతేదీలుచిన్నగాముద్రించిఉంటే, వాటినిసర్దేముందేపెద్దనెంబర్లురాసుకోండి. మాంసంఉత్పత్తులనుకిందిఅరల్లోపెట్టండి. గాలిచొరబడనిడబ్బాల్లోఆహారాన్నిఎప్పుడూనిల్వచేయాలి. కోల్డ్‌ స్టోరేజీ:స్టోరేజీరిఫ్రిజిరేటర్లలుతప్పనిసరిగాఆహారపదార్థాలఉష్ణోగ్రతను 0-8 డిగ్రీలసెల్సియస్‌ మధ్యకొనసాగించేలాఉండాలి. ఆహారంతయారీ వంటగదిపరిశుభ్రతనుకాపాడడంలోపరిశుభ్రంగాఆహారాన్నితయారుచేయడంచాలాముఖ్యమైనఅంశం. ఆహారాన్నివేరుచేయడం: ఒకదానితోఒకటికలిసిపాడవ్వకుండాఉండడానికి, ముడిమరియునేరుగాతినగలిగేఆహారపదార్థాలనునిల్వచేసేటప్పుడుగానీతయారుచేసినప్పుడుగానీప్రత్యేకంగాఉంచండి. ఆహారాన్నితయారుచేసేముందునేలనుసరిపడినంతశుభ్రంచేసేలాచూడండి. వండడంమరియుచల్లబరచడం:ఆహారాన్నిబాగావండండిదానివల్లఅందులోఉన్నప్రమాదకరమైనబ్యాక్టీరియాచనిపోతుంది. ఒకవేళమాసంలేదాకోడిమాసంఅయితే, ఉడికించేముందుదాన్నిఉన్నఐస్‌నుకరిగించండి. మీరువండినవెంటనేవడ్డించండిలేదావడ్డించేవరకూవేడిగాఉండేలాచూడండి. ఒకవేళముందుగాఆహారాన్నివండుతున్నట్లైతే, దాన్నివెంటనేచల్లబరిచిగడ్డకట్టేలాచేయండి. రెండుగంటల్లోగాగడ్డకట్టించనిపదార్థాలనుఉపయోగించకండి.  ప్యాకేజింగ్‌ ఆహారరుచినిఅందించడంలోచాలాముఖ్యమైనఅంశంప్యాకేజింగ్‌. వేడిమరియుచల్లనివాటినివేరుగాఉంచండి:రైళ్లలోసరఫరాచేసేసిబ్బందిఆహారపదార్థాలకుసరిపడాఉష్ణోగ్రతనుకాపాడడానికివేడిమరియుచల్లనిబ్యాగ్‌లనుఉపయోగిస్తారు. గమనిక: పాలు, సూప్స్‌, టీలాంటివాటినిప్యాకేజింగ్చేయడానికిఅత్యాధునికపరిజ్ఞానంతోకూడినథర్మోలనురైల్‌ యాత్రిఅందిస్తోంది. సైడ్‌ డిష్‌లనుపక్కనఉంచండి:ఆహారపదార్థాలనువాటికికేటాయించినకంటైనర్లలోనేఉంచడంద్వారావినియోగదారులకులీకేజీసమస్యలుతగ్గించండి. గమనిక: రైల్యాత్రిలీకుఅవడానికిఏమాత్రంఅవకాశంలేనిప్యాకేజింగ్‌తోవచ్చే – ‘వావ్‌ మీల్బాక్స్‌’ లోఆహారాన్నిఅందిస్తుంది.  సిబ్బందిపరిశుభ్రత: రెస్టారెంట్‌ సిబ్బందివ్యక్తిగతశుభ్రతపాటించేలాచూడడంచాలాఅవసరం. వారుతమచేతులనుశుభ్రంగాకడుగుకునేలాచూడండి. మరియు, ధూమపానం, దగ్గడం, తుమ్మడంచేయకుండాలేదాఘాటువాసనలువచ్చేఫెర్‌ఫ్యూమ్స్‌నుఉపయోగించకుండాచూడండి. ఆహారాన్నితయారుచేసేటప్పుడుచేతితొడుగులువేసుకునేలాచూడండి. చీడపురుగులనియంత్రణమరియుచెత్తనిర్వహణ పురుగులుమరియుబొద్దింకలురాకుండావంటగదినిపురిశుభ్రంగాఉంచండి. రెస్టారెంట్‌ భవనంలోమరియువంటగదిలోచీడపురుగులనిరోధకార్యక్రమాలనుతరచూనిర్వహించండి. చెత్తంతాపురుగులుచొరబడనిడబ్బాల్లోనేవేయండి. వృథాఆహారాన్నిసరైనపద్ధతుల్లోపారవేయడానికిఏర్పాట్లుచేసుకోండి.
Telugu travel blog
మీకుతెలుసా, తమిళనాడుతీరప్రాంతంలోని ఓ చిన్నపట్టణాన్నిఒకప్పుడుడేన్స్‌తోపరిపాలించబడిందని! ఒకప్పుడుట్రాన్క్వేబార్‌, ఇప్పుడుతరంగంబడిఅనిపిలవబడుతున్న ఈ ప్రాంతం, 150 ఏళ్లపాటుడానిష్పాలనలోఉంది! 16వ శతాబ్ధంతొలినాళ్లలో, డేన్స్‌కుదక్షిణాదిరాష్ట్రాలతోపాటుఇప్పటిశ్రీలంకకుమధ్యబలమైనవాణిజ్యసంబంధాలుండేవిఏమైనప్పటికీ, ఈ వృద్ధిచెందుతున్నవ్యాపారం, మరోవలసపాలకులకారణంగానాశనంఅయిపోయింది. తమవ్యాపారాన్నిస్థిరపరుచుకోవడానికి, తీరప్రాంతంలోనిపట్టణంలోడానిష్‌ స్థిరావాసాలనుఏర్పాటుచేసుకోవడానికిడానిష్జనరల్‌ ఓవేగ్జెడ్డేతంజావూరునాయకరాజులనుఆశ్రయించాడు. రాజుఅంగీకరించడంతోట్రాన్క్వేబార్‌నుడానిష్‌ తమఇంటిగామార్చుకున్నారు. నిద్రాణమైఉండే ఈ మత్స్యకారగ్రామం, భారత్‌లోడానిష్‌ అనుభూతినిఅందిస్తూ, ఇప్పుడుతమిళనాడులోప్రముఖపర్యాటకప్రాంతంగామారింది, ట్రాన్క్వేబార్‌లోచూడాల్సినప్రాంతాలు ట్రాన్క్వేబార్టౌన్గేట్‌వే ట్రాన్క్వేబార్‌ టౌన్‌ రాజవీధిలోఉంటుంది, ఇదితరంగంబడిలోనిప్రధానమైనవీధి. స్థానికులు ఈ గేటును “గేట్‌ వేటుట్రాన్క్వేబార్‌”గాపిలుస్తారు. ఒకప్పుడుపట్టణంలోకివెళ్లడానికిఇదేప్రధానమైనద్వారం. దీన్నిడానిష్‌ పాలకులురూపొందించినా, తర్వాతకూల్చివేయబడింది. ప్రస్తుతంఉన్నగేట్‌ డానిష్‌ శిల్పకళాశైలిలోకనిపిస్తుంది.తెల్లగాఉండే ఈ గేట్‌వేపైన "అన్నో 1792” అనిరాసిఉంటుంది, దీనిఅర్థం ‘గేట్‌వే 1792లో నిర్మించబడింది’ అని. ఫోర్ట్డాన్స్‌బోర్గ్‌ ట్రాన్క్వేబార్‌లోడానిష్పాలనఇక్కడినుంచేమొదలయ్యింది. ఫోర్ట్డాన్స్‌బోర్గ్‌ లేదాస్థానికులుపిలుచుకుంటున్నట్లు “డానిష్ఫోర్ట్‌” 1620లో నిర్మించబడింది. బంగాళాఖాతంఒడ్డునఉన్న...
railway rules in telugu
ఏసీఫస్ట్‌ క్లాస్‌ ప్రయాణీకులు 70కిలోలవరకూఉచితంగాలగేజీనితీసుకువెళ్లవచ్చు. స్టేషన్‌లోనిపార్సిల్కార్యాలయంలోఅదనపుబరువుకుచెల్లింపుచేయడంద్వారాగరిష్టంగా 150 కిలోలవరకూతీసుకువెళ్లవచ్చు. ఏసీటూటైర్‌ ప్రయాణీకులు 50 కిలోలలగేజీనిఉచితంగానూ, స్టేషన్‌లోనిపార్సిల్‌ కార్యాలయంలోఅదనపుబరువుకుచెల్లించడంద్వారాగరిష్టంగా 100 కిలోలవరకూతీసుకెళ్లొచ్చు. ఏసీత్రీటైర్‌ లేదాఏసీచైర్‌ కార్ప్రయాణీకులు 40 కిలోలలగేజీనిఉచితంగాను, మరో 40 కిలోలవరకూఅదనంగాచెల్లించడంద్వారాతీసుకెళ్లవచ్చు. స్లీపర్‌ క్లాస్ప్రయాణీకులు40 కిలోలవరకూలగేజీనిఉచితంగానూ, గరిష్టంగా 80 కిలోలవరకూఅదనపుబరువుకుచెల్లింపుచేయడంద్వారాతీసుకెళ్లవచ్చు. సెకండ్‌ క్లాస్‌ ప్రయాణీకులు 35 కిలోలవరకూలగేజీనిఉచితంగానూ, గరిష్టంగా 70 కిలోలవరకూఅదనపుబరువుకులగేజ్‌/పార్సిల్‌ కార్యాలయంలోచెల్లించడంద్వారాతీసుకెళ్లవచ్చు. 5 నుంచి 12 ఏళ్లలోపున్నపిల్లలలకువారుప్రయాణిస్తున్నతరగతిలోకేటాయించినలగేజ్‌లోసగాన్నిమాత్రమేఉచితంగాఅనుమతిస్తారు. ఈ ఉచితలగేజ్‌ ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ 50 కిలోలకుమించకూడదు. మీతోపాటుతీసుకెళ్లేట్రంకుపెట్టెలు, సూట్‌కేసులులేదాబాక్సులుసిఫార్సుచేయబడ్డకొలతలైన: 100సెంమీ X 60సెంమీ X 25 సెంమీలోపేఉండాలి. అంతకుమించినపరిమాణంలోఉంటేలగేజ్‌ వ్యాన్‌కుపంపించబడతాయి .అదనపులగేజ్‌నుఎలాబుక్చేసుకోవాలి? ...
Telugu travel blog
ఫర్హా అర్ఫిన్, ప్రముఖ న్యుట్రిషనిస్ట్ ప్రయాణ సమయంలో తాము ఆరోగ్యకరమైనఆహారం తినలేకపోతున్నామని చాలా మంది ఫిర్యాదు చేస్తుంటారు.ఇటువంటి వారికి శుభవార్త ఏమిటంటే, కాస్త ప్లానింగ్ తో మీరు ప్రయాణ సమయంలో కూడా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం కడుపు నిండా తినొచ్చు. ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన సూచనలు ప్రయాణ సమయంలో కూడా మిమ్మల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. సులభంగా దొరికే పరిశుభ్రమైన స్నాక్స్ అనారోగ్యకరమైనఆహారాన్ని దూరంగా పెట్టాలంటే,ప్రోటీన్ అధికంగా గల, వెంట తీసుకెళ్లగలిగే స్నాక్స్ప్రయాణ సమయంలో ఉత్తమైనవి. అంటే మరమరాల మిక్చర్, వేపిన శనగలు,వేరుశనగలు, అటుకులు, పుదీనా చట్నీ లేదా సాస్...
[/vc_column][vc_column width=”1/3″ tdc_css=”eyJhbGwiOnsiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==”][vc_row_inner][vc_column_inner]

WRITE TO US

We would love to hear from you. So, if you have any feedback or suggestions do write to us at feedback@railyatri.in

[/vc_column_inner][/vc_row_inner]

WHAT'S TRENDING

సంప్రదాయేతర దేవతలతో 8 ఆలయాలు

మతం ప్రభావం అధికంగా ఉండే దేశం భారతదేశం. అత్యున్నత శక్తులను వివిధ రూపాలలో ఆరాధిస్తుంటాం. భారతదేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది సంప్రదాయక ఆలయాలు ఉండగా, సంప్రదాయానికి భిన్నంగా ఉండే ఆలయాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. 1. మధ్యప్రదేశ్ లోని రావణ్ గ్రామ్ లో రావణ ఆలయం: రామాయణంలో సీతామాతాను అపహరించిన చెడు వ్యక్తిగా రావణుడు చిత్రీకరించబడ్డాడు....
Indian train experience

భారతదేశంలో 10 రకాల వినోదభరిత ప్రయాణికులు

రైలు ప్రయాణం అంటే బాలీవుడ్ సినిమా చూడటం కంటే ఏమాత్రం తక్కువ కాదు, సినిమాలో ఉన్నవన్నీ దాదాపుగా ఇక్కడా ఉంటాయి- వినోదం, హాస్యం, డ్రామా, కొన్ని సందర్భాల్లో యాక్షన్ కూడా. మనం రైళ్లలో ప్రయాణించేటప్పుడు చాలా విచిత్రమైన వ్యక్తులు కలుస్తుంటారు, వాళ్లు మన ప్రయాణాన్ని సుఖవంతం చేస్తారు...

మీకు చైన్ లాగడం గురించి తెలియని నిజాలు.

రైళ్లలో ప్రయాణించేటప్పుడు ప్రతీ బోగీలోనూ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో లాగేందుకు ఉద్దేశించిన చైన్‌ను చూసే ఉంటారు. ఏమైనప్పటికీ, మీరు చైన్‌ను లాగడం గురించి చేయాల్సిన మరియు చేయకూడని విషయాల గురించి తెలుసుకుని ఉండకపోవచ్చు. చైన్ లాగడం గురించి పూర్తి వివరాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ క్రింది విషయాలను చదవండి. ఎవరైనా...
Irctc rules in Telugu

రైలు టికెట్ రద్దు గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

టికెట్ రద్దు చేసుకున్న తర్వాత మీరు తిరిగి పొందిన డబ్బును చూసి చాలా మంది షాక్‌కు గురై ఉంటారు. మనం తరచూ రైలు టికెట్లు రద్దు చేసుకుంటూ ఉన్నా కూడా, మనకు రద్దు నియమాల గురించి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి, రైల్‌యాత్రిలో మేము ఈ రద్దు నియమాలను...
Telugu travel blog

ప్రయాణ సమయంలో తీసుకోవాల్సిన ఆహారానికి సంబంధించి ఆరోగ్యకరమైన సూచనలు

ఫర్హా అర్ఫిన్, ప్రముఖ న్యుట్రిషనిస్ట్ ప్రయాణ సమయంలో తాము ఆరోగ్యకరమైనఆహారం తినలేకపోతున్నామని చాలా మంది ఫిర్యాదు చేస్తుంటారు.ఇటువంటి వారికి శుభవార్త ఏమిటంటే, కాస్త ప్లానింగ్ తో మీరు ప్రయాణ సమయంలో కూడా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం కడుపు నిండా తినొచ్చు. ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన సూచనలు ప్రయాణ సమయంలో కూడా...

ముంబైలోని పురాతన గణపతి మండపాలు

గణపతి బప్పా మోరియా! ఈ నినాదం మహారాష్ట్రలోని చాలామంది గుండెల్లో సంబరాన్ని నింపుతుంది. గణపతి పూజలోని సంప్రదాయాలను మనస్పూర్తిగా అభినందించాలంటే మీరు నగరంలోని చారిత్రక పూజా మండపాలను దర్శించుకోవాలి. ముంబైలోని పురాతన పూజామండపాలను మీ ముందుకు తెచ్చాం. కేశవ్‌జి నాయక్ చావల్, గిర్‌గావ్ - 125 సంవత్సరాలు ఇది నగరంలోని...
[/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_content td-stretch-content” tdc_css=”eyJhbGwiOnsiYmFja2dyb3VuZC1jb2xvciI6IiNmZmZmZmYiLCJkaXNwbGF5IjoiIn19″][vc_column]

CATEGORIES

[/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row_1800 td-stretch-content” tdc_css=”eyJhbGwiOnsicGFkZGluZy1yaWdodCI6IjMwIiwicGFkZGluZy1sZWZ0IjoiMzAiLCJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yIjoiI2ZmZmZmZiIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=”][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][tdm_block_title_over_image title_text=”U3Bpcml0dWFsJTIwSm91cm5leXM=” title_size=”tdm-title-md” url=”https://blog.railyatri.in/category/religious-te/” open_in_new_window=”yes” image=”12510″ image_alignment=”center” media_size_image_height=”200″ media_size_image_width=”400″ image_size=”100% auto” content_align_horizontal=”content-horiz-center” content_align_vertical=”content-vert-top” block_height=”145″ tds_title_over_image1-title_color=”#ffffff” tdc_css=”eyJhbGwiOnsiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==” tds_title_over_image1-subtitle_color=”#ffffff”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][tdm_block_title_over_image title_text=”RGVzdGluYXRpb25z” title_size=”tdm-title-md” url=”https://blog.railyatri.in/category/travel-te/” open_in_new_window=”yes” image=”12511″ image_alignment=”center” media_size_image_height=”200″ media_size_image_width=”400″ image_size=”100% auto” content_align_horizontal=”content-horiz-center” content_align_vertical=”content-vert-top” block_height=”145″ tds_title_over_image1-title_color=”#ffffff” tds_title_over_image1-subtitle_color=”#ffffff”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][tdm_block_title_over_image title_text=”RnVuJTIwRmllc3Rh” title_size=”tdm-title-md” url=”https://blog.railyatri.in/category/festival-events-te/” open_in_new_window=”yes” image=”12506″ image_alignment=”center” media_size_image_height=”200″ media_size_image_width=”400″ image_size=”100% auto” content_align_horizontal=”content-horiz-center” content_align_vertical=”content-vert-top” block_height=”145″ tds_title_over_image1-title_color=”#ffffff” tds_title_over_image1-subtitle_color=”#ffffff”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][tdm_block_title_over_image title_text=”Rm9ydHMlMjAlMjYlMjBSdWlucw==” title_size=”tdm-title-md” url=”https://blog.railyatri.in/category/historical-te/” open_in_new_window=”yes” image=”12508″ image_alignment=”center” media_size_image_height=”200″ media_size_image_width=”400″ image_size=”100% auto” content_align_horizontal=”content-horiz-center” content_align_vertical=”content-vert-top” block_height=”145″ tds_title_over_image1-title_color=”#ffffff” tds_title_over_image1-subtitle_color=”#ffffff”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][tdm_block_title_over_image title_text=”VHJhdmVsJTIwSGFja3M=” title_size=”tdm-title-md” url=”https://blog.railyatri.in/category/quick-tips-te/” open_in_new_window=”yes” image_alignment=”center” media_size_image_height=”200″ media_size_image_width=”400″ image_size=”100% auto” content_align_horizontal=”content-horiz-center” content_align_vertical=”content-vert-top” block_height=”145″ tds_title_over_image1-title_color=”#ffffff” tds_title_over_image1-subtitle_color=”#ffffff” image=”12509″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][tdm_block_title_over_image title_text=”Qm9uJTIwQXBwZXRpdA==” title_size=”tdm-title-md” url=”https://blog.railyatri.in/category/food-te/” open_in_new_window=”yes” image_alignment=”center” media_size_image_height=”200″ media_size_image_width=”400″ image_size=”100% auto” content_align_horizontal=”content-horiz-center” content_align_vertical=”content-vert-top” block_height=”145″ tds_title_over_image1-title_color=”#ffffff” tds_title_over_image1-subtitle_color=”#ffffff” image=”12507″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]